• 3 سال پیش

  • 39

  • 01:05:21

قسمت اول

آنکات فارسی
2
توضیحات
در قسمت اول مقداری با خودمون بیشتر آشنا میشین و همچنین یک صحبتی در مورد برنامه نویسی و Best Practice ها انجام می دیم و همچنین گریز کوچکی به دیزاین پترن (Design Pattern) ها می زنیم لینک هایی که در موردشون در این قسمت صحبت کردیم http://gitter.im/ https://tutorialspoint.com https://sourcemaking.com https://medium.com https://typescriptlang.org https://twitter.com/starbuxman (Josh Long) https://www.amazon.co.uk/Head-First-Design-Patterns-Freeman/dp/0596007124 (HeadFirst Design Pattern) https://www.amazon.co.uk/Clean-Architecture-Craftsmans-Software-Structure/dp/0134494164 (Clean Architecture) ارتباط با نوید: https://twitter.com/navid_gh https://ghahremani.medium.com https://www.linkedin.com/in/ghahramani https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: https://instagram.com/codebybehrad https://behradkazemi.medium.com https://www.linkedin.com/in/kaazemi https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads