• 2 سال پیش

  • 17

  • 01:12:56

قسمت سوم

آنکات فارسی
0
0
0

قسمت سوم

آنکات فارسی
  • 01:12:56

  • 17

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به یک سری الگوهای طراحی در معماری مایکروسرویس پرداختیم لینک: https://dzone.com/articles/microservices-architectures-centralized-configurat https://dzone.com/articles/distributed-transactions-with-two-phase-commit-pro https://microservices.io/patterns/observability/distributed-tracing.html https://dzone.com/articles/microservices-part-6-distributed-tracing-with-spri https://www.infoq.com/articles/service-mesh-ultimate-guide https://microservices.io/patterns/reliability/circuit-breaker.html https://microservices.io/patterns/server-side-discovery.html https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods https://www.magalix.com/blog/the-sidecar-pattern https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html https://grafana.com https://prometheus.io صحبت ها: 1- پترن Centerilized Config 2- پترن 2PC (اشتباه توضیح دادن) 3- پترن Tracer 4- برنامه Zipkin 5- در مورد Service Mesh 6- پترن Circuit Breaker 7- پترن Discovery 8- توضیح Pod در Kubernetes 9- پترن Side Car 10- پترن CQRS 11- پترن Performance Metrics (Pull, Push) - Grafana - Prometheus 12- در مورد eBay و لاگ ارتباط با نوید: https://twitter.com/navid_gh https://ghahremani.medium.com https://www.linkedin.com/in/ghahramani https://github.com/ghahramani ارتباط با بهراد: https://instagram.com/codebybehrad https://behradkazemi.medium.com https://www.linkedin.com/in/kaazemi https://github.com/behrad-kzm

با صدای
نوید قهرمانی
بهراد کاظمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads