• 3 سال پیش

  • 1.3K

  • 22:51

قسمت چهل و هشتم / معرفی آواز افشاری

پادکست چهارگاه
4
4
0

قسمت چهل و هشتم / معرفی آواز افشاری

پادکست چهارگاه
  • 22:51

  • 1.3K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به معرفی آواز افشاری که یکی از آوازهای دستگاه شور است، می پردازیم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads