• 6 سال پیش

  • 26

  • 15:22

گفتگو با نادر نادر پور

آوای تیوال
14
14
0

گفتگو با نادر نادر پور

آوای تیوال
  • 15:22

  • 26

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با نادر نادرپور / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش عمارتی در برف

با صدای
نادر نادر پور
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads