• 3 سال پیش

  • 1.7K

  • 23:41

یکپارچگی سرمایه

سیف کست | safecast
1
1
0

یکپارچگی سرمایه

سیف کست | safecast
  • 23:41

  • 1.7K

  • 3 سال پیش

توضیحات
بعضی از مفاهیم مورد کاربرد در سیستم های مدیریتی، اگر چه دارای اسامی به نسبت پیچیده ای هستند، ولی بمنظور اجرای اثربخش این سیستم ها به عنوان مفاهیم ضروری محسوب شده و از ارکان اثر گذار در کلیه ی بخش های سیستمی می باشند . مدیریت سرمایه و مهمتر از آن اصول یکپارچگی سرمایه یکی از مهمترین عناصر سیستم های مدیریتی محسوب می گردد و در آن مفاهیم مهمی گنجیده شده است.

با صدای
رضا عرب عامری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads