• 3 سال پیش

  • 21

  • 15:25

کیمیای اندیشه، سوره حاقة

کیمیای اندیشه
0
0
0

کیمیای اندیشه، سوره حاقة

کیمیای اندیشه
  • 15:25

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
درباره سوره حاقه این سوره هفتاد و هشتمین سوره نازل شده در مکه است و به وقوع حتمی قیامت اشاره کرده، سپس سرنوشت اقوام منکر معاد را بیان نموده. و حسابرسی افراد در قیامت را تصویر سازی نموده است.

shenoto-ads
shenoto-ads