• 7 سال پیش

  • 1.2K

  • 22:33

تعادل؛ منِ معنایی

کاربانک
14
14
2

تعادل؛ منِ معنایی

کاربانک
  • 22:33

  • 1.2K

  • 7 سال پیش

توضیحات
چقدر در برقراری تعادل در زندگی موفق هستید؟ در پادکست دهم "صدای کاربانک" به مبحث تعادل در کار و زندگی پرداختیم. در آنجا اینطور مطرح شد که یکی از نشانه های تشخیص تعادل، حالِ خوش است و بودن در حال خوش یعنی توجه به چهار بعد از بودن "من"؛ من جسمی، من اجتماعی، من روانی و من معنایی. در این پادکست به معرفی و گفتگو درباره "منِ معنایی" پرداخته ایم.

با صدای
شبنم طباطبایی
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads