• 7 سال پیش

  • 1.7K

  • 28:54

نباید های مصاحبه شغلی برای مدیران

کاربانک
19
19
0

نباید های مصاحبه شغلی برای مدیران

کاربانک
  • 28:54

  • 1.7K

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این پادکست از مجموعه "صدای کاربانک" به گفتگو با دکتر فرشاد نادری در خصوص نباید های مصاحبه شغلی می پردازیم. مواردی که انجام آن ها روند مصاحبه را در مسیر ناصحیح پیش برده و باعث قضاوت های اشتباه در مورد کاندیدای شغلی می گردد. شنیدن این پادکست را به کلیه مدیران شرکت ها پیشنهاد میکنیم.

با صدای
دکتر فرشاد نادری
میلاد صابری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads