• 7 سال پیش

  • 259

  • 11:06

نقش پنج فرمانده سپاه در پیروزی های نظامی جنگ

تاریخ ایرانی
0
0
0

نقش پنج فرمانده سپاه در پیروزی های نظامی جنگ

تاریخ ایرانی
  • 11:06

  • 259

  • 7 سال پیش

توضیحات
فرض بر این است که نبردهای نظامی و نتایج آن، حاصل رویارویی استراتژی‌ها، قدرت خلاقیت، شجاعت و ریسک‌پذیری فرماندهان، اراده و روحیه نیروها و مهم‌تر از همه، فراهم‌سازی امکانات و تجهیزات لازم، با برخورداری از پشتیبانی ملی است. توضیح یاد شده ناظر بر این معنا است که؛ ابعاد و دامنه موضوعات و مسایلی که باید برای تبیین وقایع و نتایج جنگ مورد بررسی قرار گیرد، بسیار گسترده و عمیق است.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads