• 4 سال پیش

  • 42

  • 09:19

گفت و گوی رادیو افق کوروش با مهندس درخشان

رادیو افق کوروش
0
0
0

گفت و گوی رادیو افق کوروش با مهندس درخشان

رادیو افق کوروش
  • 09:19

  • 42

  • 4 سال پیش

توضیحات
گفت و گوی رادیو افق کورش با مهندس درخشان مدیر استان های قم و مرکزی با موضوع اهدا بسته های خوراکی میان وعده برای بیمارستان ها در بحران کرونا

shenoto-ads
shenoto-ads