• 3 سال پیش

  • 1.1K

  • 29:58

اپیزود سوم رادیو گاورننس: مصاحبه با دکتر امیر تجریشی

رادیو گاورننس: صدای شرکت داری مدرن
0
0
1

اپیزود سوم رادیو گاورننس: مصاحبه با دکتر امیر تجریشی

رادیو گاورننس: صدای شرکت داری مدرن
  • 29:58

  • 1.1K

  • 3 سال پیش

توضیحات
آقای دکتر امیر تجریشی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هستن، شرکتی که 30000 میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد و دکتر امیر تجریشی در 40 سالگی آن را راهبری می نماید. همچنین آقای دکتر تجربه ی مدیر عاملی شرکت های مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی و سرمایه گذاری صنعت معدن و تجربه عضویت در هیئت مدیره شرکت بورس را در کارنامه خود دارند. با آقای دکتر در مورد موضوعات ذیل صحبت میکنیم: 1- بحران 40 سالگی 2-مزایای ساختار هلدینگ در راهبری شرکت 3- استقلال بازار سرمایه 4-تجربه ی مدیر عامل شدن در کسب و کار خانوادگی آرمان آتی 5- چالش ها و اصول شرکت داری در فرآیند ادغام و تملیک شرکت ها 6- واگذاری دارایی های بانک ها 7- مساله تفکیک نظارت و اجرا بین سازمان بورس و شرکت بورس

shenoto-ads
shenoto-ads