• 4 سال پیش

  • 111

  • 23:45

کارآفرین موفق | آماطوری با احمد حلت

امیرحسین نعماوی‌زاده
0
0
0

کارآفرین موفق | آماطوری با احمد حلت

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 23:45

  • 111

  • 4 سال پیش

توضیحات
گفت‌وگو را آغاز می‌کنیم با داستان شروع مجله موفقیت، چالش‌های پیش‌رو و ویژگی‌های یک کارآفرین موفق از دیدگاه احمد حلت.

با صدای
احمد حلت
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads