• 4 سال پیش

  • 115

  • 59:02

سرچشمه تفکر کارآفرینی | آماطوری با شهرام اسلامی

امیرحسین نعماوی‌زاده
4
4
1

سرچشمه تفکر کارآفرینی | آماطوری با شهرام اسلامی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 59:02

  • 115

  • 4 سال پیش

توضیحات
سرچشمه تفکر کارآفرینی، نهمین برنامه آماطوری! شهرام اسلامی (شخصیت پرداز کودک) ضرورت آموزش کارآفرینی به نوجوانان اولین قدم برای کارآفرین شدن نوجوانان مسیر کارآفرینی نوجوانان در کشورهای دیگر مشاغل و صنایع مناسب کارآفرینی نوجوانان

با صدای
شهرام اسلامی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads