• 4 سال پیش

  • 194

  • 09:47

پادکست شماره 28- اهمیت نمره بدنی در گاو های شیری- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
3
3
2

پادکست شماره 28- اهمیت نمره بدنی در گاو های شیری- رادیو آگرین تک

رادیو آگرین تک
  • 09:47

  • 194

  • 4 سال پیش

توضیحات
نمره بدنی گاوهای شیری منعکس کننده ذخایر چربی بدن است و عواملی مانند کارایی خوراک، نوع جیره، و تراکم گله بر آن تاثیر می گذارند. نمره بدنی گاوهای شیری شاخصی از مدیریت مزرعه است و ارزیابی ان به مدیریت مزرعه کمک می کند. امروزه استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از دوربین جهت اندازه گیری نمره بدنی گاوها رایج شده است.

با صدای
دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads