• 5 سال پیش

  • 34.2K

  • 13:52

قسمت هشتم: شناخت من بالغ

خویشتن نو
15
15
4

قسمت هشتم: شناخت من بالغ

خویشتن نو
  • 13:52

  • 34.2K

  • 5 سال پیش

توضیحات
بخش بالغ شخصیت همون بخشی از وجود ماست که تجزیه و تحلیل می‌کنه، تصمیم می گیره و مثل یک کامپیوتر بدون پیش‌داوری اطلاعات جدید رو پردازش می‌کنه. در اپیزود هشتم پادکست خویشتن نو درباره کارکرد این بخش در شخصیت و نشانه‌های ظاهری من بالغ صحبت می کنیم. همینور یاد می گیریم که بالغ ما چگونه با بخش والد و کودک آلوده می شه.

shenoto-ads
shenoto-ads