• 5 سال پیش

  • 34.6K

  • 17:45

قسمت هفتم: شناخت من والد (والد حمایتگر و والد انتقادگر)

خویشتن نو
25
25
0

قسمت هفتم: شناخت من والد (والد حمایتگر و والد انتقادگر)

خویشتن نو
  • 17:45

  • 34.6K

  • 5 سال پیش

توضیحات
همانطور که در اپیزودهای قبلی گفتیم بخش والد همان بخشی در ماست که شبیه پدر و مادر یا جانشین روانی آنها مثل مادربزرگ و پدربزرگ و معلم و ... است. در این اپیزود از پادکست خویشتن نو، درباره دو حالت من والد، یعنی والد حمایتگر و والد انتقادگر صحبت می کنیم. همچنین به این موضوع می‌پردازیم که هر پیامی که از والد بیرونی ضبط کردیم الزاما درست نیست و باید آنها را دوباره با شرایط اکنون و اینجا مورد سنجش قرار داد.

shenoto-ads
shenoto-ads