• 5 سال پیش

  • 48.3K

  • 11:30

قسمت سوم: آشنایی با سه حالت شخصیتی والد، بالغ و کودک

خویشتن نو
67
67
1

قسمت سوم: آشنایی با سه حالت شخصیتی والد، بالغ و کودک

خویشتن نو
  • 11:30

  • 48.3K

  • 5 سال پیش

توضیحات
در تحلیل رفتار متقابل ساختار شخصیت به سه حالت نفسانی تقسیم می‌شود. در این اپیزود از پادکست خویشتن نو با سه وجه روانی یا سه حالت نفسانی والد، بالغ و کودک آشنا می‌شویم. با یادگیری این الگوی ساده می‌توانیم افکار، احساس و رفتار خودمان و دیگران را بهتر درک و تفسیر کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads