• 3 ماه پیش

  • 6

  • 03:50

ارزش اسمی، ارزش ذاتی و ارزش بازار سهام یک شرکت به چه معنی است؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

ارزش اسمی، ارزش ذاتی و ارزش بازار سهام یک شرکت به چه معنی است؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 03:50

  • 6

  • 3 ماه پیش

توضیحات

ارزش اسمی، ارزش ذاتی و ارزش بازار هر یک دارای یک تعریفی خاص از سهام یک شرکت می باشند، و این بدان معنی است که هر سهم یک شرکت دارای سه ارزش یا قیمت برآوردی بوده که بر اساس این ارزش ها، موقعیت و کیفیت یک سهم شناخته می شود. در این رابطه توجه شما را به فایل صوتی کوتاهی در این خصوص جلب می کنم.

مشاوره با دکتر سید اسماعیل ابراهیمی

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads