• 4 ماه پیش

  • 7

  • 04:10

میزان بهینه بدهی در ساختار سرمایه شرکت شما باید چقدر باشد؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

میزان بهینه بدهی در ساختار سرمایه شرکت شما باید چقدر باشد؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 04:10

  • 7

  • 4 ماه پیش

توضیحات

اینکه میزان و اندازه بدهی در ساختار سرمایه شرکت شما باید چه مقدار باشد که دارای درصدی بهینه باشد، یک سوال اساسی در کسب و کارهاست، که علم مدیریت مالی به آن پاسخ می دهد، به طور کلی، اندازه و میزان مناسب و بهینه بدهی در شرکتها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که اگر کسب و کارها بتوانند به این عوامل در درون بنگاه خود توجه نمایند، قادر خواهند بود درصد مناسبی از بدهی را در ساختار سرمایه خود قرار دهند.

برای آشنایی با این عوامل توجه شما را به فایل صوتی در این زمینه جلب می کنم.

سید اسماعیل ابراهیمی

www.ebrahimifinance.ir

02128420131

09126134153


shenoto-ads
shenoto-ads