• 5 ماه پیش

  • 5

  • 03:13

سود اقتصادی مهمتر از سود حسابداری است

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

سود اقتصادی مهمتر از سود حسابداری است

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 03:13

  • 5

  • 5 ماه پیش

توضیحات

یا سود حسابداری شما، سودی اقتصادی است یا خیر؟

برای شناسایی اینکه سودی که در کسب و کار خود بدست آورده ایم، آیا سودی اقتصادی است یا خیر، در دنیا به مدلی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added) توجه بسیار زیادی می کنند.

ممکن است شما در شرکت خود به اعداد مثبت هم در سودآوری رسیده باشید، اما از نظر اقتصادی شما سودی کسب نکرده و یا حتی زیان دیده باشید.

در این مدل، مخارج سرمایه ای شرکت که در صورت‌های مالی کسب و کار شما دیده نمی شود، از سودهای صورت‌های مالی شما کسر می گردد، اگر عدد مثبت بود، سود شما هم اقتصادی است و اگر منفی بود، شما سودی کسب نکرده اید و زیان دیده اید، هرچند رقم حسابداری شما مثبت بوده باشد.

در ویدئو در این خصوص توضیحاتی را داده ام.


shenoto-ads
shenoto-ads