• 5 ماه پیش

  • 6

  • 02:30

چهار استراتژی مهم در شرکتها برای افزایش ارزش کسب و کار

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

چهار استراتژی مهم در شرکتها برای افزایش ارزش کسب و کار

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:30

  • 6

  • 5 ماه پیش

توضیحات

شرکتها برای اجرای صحیح عملیات های در جهت رشد و افزایش ارزش کسب و کارشان، می بایست 4 استراتژی را مدنظر قرار دهند، که این چهار استراتژی، برای ارزشمندتر شدن و رشد پیوسته شرکت بسیار مهم و ضروری بوده و باید نصب العین مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره قرار گیرد. در این فایل صوتی در این خصوص مطالبی را عرض می کنم.

برای مشاهده ویدئو و مقالات به سایت بنده مراجعه شود

www.ebrahimifinance.ir


shenoto-ads
shenoto-ads