• 6 سال پیش

  • 47

  • 15:47

آیا پرسیدن سوالی که جوابش را می‌دانیم، برای این که دیگران بهتر بدانند، برای ما فایده‌ای دارد؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

آیا پرسیدن سوالی که جوابش را می‌دانیم، برای این که دیگران بهتر بدانند، برای ما فایده‌ای دارد؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 15:47

  • 47

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads