• 1 سال پیش

  • 148

  • 12:31

هیچ کس چنین فجیع به کشتن خویش برنخواست که من به زندگی نشسته ام.."گفتاری در باب آلوگی هوا و.."

سخندانی
1
1
1

هیچ کس چنین فجیع به کشتن خویش برنخواست که من به زندگی نشسته ام.."گفتاری در باب آلوگی هوا و.."

سخندانی
  • 12:31

  • 148

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این گفتار نگاهی دگرگون به آلودگی هوا داریم و از منظری تازه آن را کاوش خواهیم نمود.

ehsan.e1986@yahoo.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads