• 1 سال پیش

  • 150

  • 18:47

"فوتبال در ساحت سیاست"،دکتر احسان اقبال سعید

سخندانی
0
0
0

"فوتبال در ساحت سیاست"،دکتر احسان اقبال سعید

سخندانی
  • 18:47

  • 150

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این سخنرانی دربراه ریشه نسبت فوتبال و به طور کلی ورزش با سیاست و مردم سخن رفته است...


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads