• 1 سال پیش

  • 191

  • 13:47

"دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر/ کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست"

سخندانی
3
3
1

"دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر/ کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست"

سخندانی
  • 13:47

  • 191

  • 1 سال پیش

توضیحات

درباره مفهوم انسان و رنج و دیگر چیزها....


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads