• 4 روز پیش

  • 10

  • 12:31
هیچ کس چنین فجیع به کشتن خویش برنخواست که من به زندگی نشسته ام.."گفتاری در باب آلوگی هوا و.."

هیچ کس چنین فجیع به کشتن خویش برنخواست که من به زندگی نشسته ام.."گفتاری در باب آلوگی هوا و.."

سخندانی
1
هیچ کس چنین فجیع به کشتن خویش برنخواست که من به زندگی نشسته ام.."گفتاری در باب آلوگی هوا و.."
1
1

هیچ کس چنین فجیع به کشتن خویش برنخواست که من به زندگی نشسته ام.."گفتاری در باب آلوگی هوا و.."

سخندانی
  • 12:31

  • 10

  • 4 روز پیش

توضیحات

در این گفتار نگاهی دگرگون به آلودگی هوا داریم و از منظری تازه آن را کاوش خواهیم نمود.

ehsan.e1986@yahoo.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads