• 1 سال پیش

  • 225

  • 10:54

آموزش رایگان مالیات -- نهم-- تبصره ماده 100 ق.م.م

آموزش رایگان مالیات
4
توضیحات

صاحبان مشاغل مکلفند مطابق ماده 100 ق.م.م اظهارنامه خود را تا پایان خرداد ماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند وطبق تبصره این ماده 100 ق.م.م سازمان امور مالیاتی میتواند میزان فروش و خدمات مشاغل تا میزانی مشخص، از انجام بخشی از تکالیف و ارسال اظهارنامه معاف کند و مالیات آنها را بر طبق مالیات مقطوع محاسبه و وصول نماید.shenoto-ads
shenoto-ads