• 4 سال پیش

  • 1.7K

  • 19:42

مثل یک انگلیسی زبان انگلیسی صحبت کنید - فصل اول - راهی بهتر برای یادگیری زبان انگلیسی

گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
18
18
0

مثل یک انگلیسی زبان انگلیسی صحبت کنید - فصل اول - راهی بهتر برای یادگیری زبان انگلیسی

گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
  • 19:42

  • 1.7K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه که شامل بیست و سه فصل است توضیح داده میشه چرا اکثر زبان آموزان با وجودیکه سالها برای یادگیری زبان انگلیسی تلاش کرده اند هنوز هم نمی توانند خوب انگلیسی صحبت کنند و در پایان این مجموعه بر این مشکل غلبه می کنند. این مجموعه از نوشته های آقای A.J.HOGE که یکی از بزرگترین مدرسین زبان انگلیسی هستند تهیه و توسط وب سایت آموزشی زبان نکته منتشر شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads