• 5 سال پیش

  • 1

  • 44:29

کسب رضایت در زندگی قسمت دوم - نارضایتی از کارها -صوت بدون موزیک زمینه قسمت دوم

مهدی کربلایی
0
0
0

کسب رضایت در زندگی قسمت دوم - نارضایتی از کارها -صوت بدون موزیک زمینه قسمت دوم

مهدی کربلایی
  • 44:29

  • 1

  • 5 سال پیش

توضیحات
این ویس به همه کسانی که به دنبال رضایت در زنددگی خودشان هستند کمک خواهد کرد که با رعایت معیارها و پارامترهای بسیار ساده ای در زندگی خود به رضایت و دستاوردهای خوبی برسند

shenoto-ads
shenoto-ads