• 4 سال پیش

  • 24

  • 07:02
موفقیت و خودشناسی - نقش احساسات در اتفاقات و تصمیم ها

موفقیت و خودشناسی - نقش احساسات در اتفاقات و تصمیم ها

مهدی کربلایی
0
موفقیت و خودشناسی - نقش احساسات در اتفاقات و تصمیم ها
0
0

موفقیت و خودشناسی - نقش احساسات در اتفاقات و تصمیم ها

مهدی کربلایی
  • 07:02

  • 24

  • 4 سال پیش

توضیحات
صوت های کوتاه در مورد خودشناسی و موفقیت و ذهن

shenoto-ads
shenoto-ads