• 3 سال پیش

  • 61

  • 05:57
  • 05:57

  • 61

  • 3 سال پیش

توضیحات
هر انسانی برای داشتن بالانس در وجود خویش و زندگی خویش ، باید به هر دونیمه خویش بذل توجه کند. زنی که توانایی های مردانه خویش را و مردی که توانایی های زنانه ی خویش را نادیده می‌گیرد ، از انسان کامل شدن فاصله دارد. البته زنان به دلیل داشتن یک مرکز انرژی بیشتر در بدنشان(زهدان) توانایی متفاوتی را می‌توانند از خود بروز دهند به شرط آن که بدانند از انرژی این مرکز انرژی چگونه استفاده کنند و چگونه به انرژی های این مرکز نظم دهند. شمن‌ها زهدان را جعبه بینش نام نهاده بودند. اما صرفا داشتن این مرکز انرژی سبب برتری زنان بر مردان نیست. اما این توانایی بالقوه درک مستقیم هستی و درک کردن آسان تر آفرینش را دارند زیرا همکاری نزدیک تری با خالق در جهت افرینش دارند. به همین جهت است که نیروی زنانه یا می تواند در جهت خدمت به تجارت (تنها توجه به زیبایی ظاهری و همه ی حواشی این داستان) (و تولید مثل) تلف شود و یا می‌تواند این انرژی جهت شناخت و رشد توانایی های انسانی در هر دو جنس تبدیل شود. پس جامعه ای تکامل می یابد که مردان برای رشد نیمه ی زنانه ی وجود خویش و زنان برای نیمه ی مردانه وجود خویش تلاش کنند و بالانس را بین هر دو نیمه ی خود برقرار کنند. سپس این واحد‌های انسانی در تعامل با مردان و زنان دیگر سراسر با عشق و احترام متقابل برخورد می کنند. البته که باید به جنبه های فیزیکی و توانایی های متفاوت فیزیکی هر دو جنس هم توجه دارشت. که نهایتا در دنیای فیزیکی نیز کامل کننده ی هم هستند و نه جنس مخالف .

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads