• 5 سال پیش

  • 4

  • 08:11

پرورش عزت نفس در کودکان - تصویر سازی برای کودک

محمد وفایی
0
0
0

پرورش عزت نفس در کودکان - تصویر سازی برای کودک

محمد وفایی
  • 08:11

  • 4

  • 5 سال پیش

توضیحات
بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش یا کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس کودکشان داشته باشد. این امر می تواند در آینده زمینه ساز موفقیت یا شکست کودک شود.
در این مجموعه به بررسی رفتارهای والدین و ارایه راهکارهای مفید جهت افزایش اعتماد به نفس وعزت نفس کودک و توانمند کردن او برای زندگی آینده پرداخته ایم.

shenoto-ads
shenoto-ads