• 4 سال پیش

  • 22

  • 14:22
غیر قابل جایگزین بودن

غیر قابل جایگزین بودن

محمد وفایی
0
غیر قابل جایگزین بودن
0
0

غیر قابل جایگزین بودن

محمد وفایی
  • 14:22

  • 22

  • 4 سال پیش

توضیحات
آیا ارزش کار شما در محل کارتان شناخته نمی شود؟ ایا احساس می کنید که به اندازه کافی دیده نمی شوید/؟ ایا مهره غیر قابل جایگزینی در شرکت خود هستید؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads