• 4 سال پیش

  • 26

  • 07:07
پرورش عزت نفس در کودکان - سخن آغازین

پرورش عزت نفس در کودکان - سخن آغازین

محمد وفایی
0
پرورش عزت نفس در کودکان - سخن آغازین
0
0

پرورش عزت نفس در کودکان - سخن آغازین

محمد وفایی
  • 07:07

  • 26

  • 4 سال پیش

توضیحات
بخش مهم و عمده ای از عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکی و بر مبنای رفتار والدین با کودک شکل می گیرد. والدین باهوش به خوبی می دانند که روش رفتار و حتی صحبت کردن آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر افزایش یا کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس کودکشان داشته باشد. این امر می تواند در آینده زمینه ساز موفقیت یا شکست کودک شود.
در این مجموعه به بررسی رفتارهای والدین و ارایه راهکارهای مفید جهت افزایش اعتماد به نفس وعزت نفس کودک و توانمند کردن او برای زندگی آینده پرداخته ایم.

shenoto-ads
shenoto-ads