• 4 سال پیش

  • 114

  • 15:00
ترک سیگار

ترک سیگار

محمد وفایی
3
ترک سیگار
3
0

ترک سیگار

محمد وفایی
  • 15:00

  • 114

  • 4 سال پیش

توضیحات
ترک سیگار نیازمند اراده نیست. کافی است لینک سیگار و احساس خوب در مغز را تغییر دهیم. در این فایل دراین باره توضیح میدهیم. ترک سیگار به این روش تضمینی است.

shenoto-ads
shenoto-ads