• 2 سال پیش

  • 12

  • 05:48

رادیو شهرک سلامت اصفهان - سیروز کبدی چیست؟- دکتر مسعود مقتدری- کلینیک پورسینا حکیم

شهرک سلامت اصفهان
0
0
0

رادیو شهرک سلامت اصفهان - سیروز کبدی چیست؟- دکتر مسعود مقتدری- کلینیک پورسینا حکیم

شهرک سلامت اصفهان
  • 05:48

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو تندرستی و مشاوره پزشکی برترین پزشکان مجموعه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads