آموزش تدبر در قرآن - سوره زمر

علی صبوحی طسوجی
  3
  میانگین پخش
  36
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده
  سوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه دوازدهم (آخر) را مشاهده می کنید....

  سوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  01:47:02
  • 2

  • 1 سال پیش
  01:47:02
  سوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه یازدهم را مشاهده می کنید....

  سوره تدبر در

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه دهم را مشاهده می کنید....

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  56:58
  • 1

  • 1 سال پیش
  56:58
  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه نهم را مشاهده می کنید....

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  38:32
  • 1

  • 1 سال پیش
  38:32
  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه هشتم را مشاهده می کنید....

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  53:55
  • 2

  • 1 سال پیش
  53:55
  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه هفتم را مشاهده می کنید....

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  01:37:04
  • 7

  • 1 سال پیش
  01:37:04
  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. در این فایل جلسه ششم را مشاهده می کنید....

  دوره تدبر در 

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۱۳۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است....

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  45:58
  • 2

  • 1 سال پیش
  45:58
  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است. ...

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  52:52
  • 4

  • 1 سال پیش
  52:52
  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۱۳۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است....

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  50:07
  • 3

  • 1 سال پیش
  50:07
  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۱۳۹۷ در موسسه تدبر در کلام وحی برگزار شده است....

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  01:20:52
  • 4

  • 1 سال پیش
  01:20:52
  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد تا مرداد ماه ۱۳۹۷ به مدت هفت هفته در موسسه تدبر در کلام وحی دفتر تهران برگزار شده است....

  دوره تدبر در سوره زمر به روش کارگاهی از خرداد ت...

  01:02:51
  • 7

  • 1 سال پیش
  01:02:51
  shenoto-ads
  shenoto-ads