آموزش تدبر در قرآن - ترم 6 (سوره های محمد (ص) تا طور)

آموزش تدبر در قرآن - ترم 6 (سوره های محمد (ص) تا طور)

علی صبوحی طسوجی
  6
  میانگین پخش
  156
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده
  آموزش تدبر در قرآن - ترم 6 (سوره های محمد (ص) تا طور)

  آموزش تدبر در قرآن - ترم 6 (سوره های محمد (ص) تا طور)

  علی صبوحی طسوجی
  6
  میانگین پخش
  156
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش چهارم (فایل ۲۴ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:10:33
  • 20

  • 4 روز پیش
  01:10:33
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش چهارم (فایل ۲۴ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:10:33
  • 2

  • 5 روز پیش
  01:10:33
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش چهارم (فایل ۲۴ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:10:33
  • 3

  • 5 روز پیش
  01:10:33
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش چهارم (فایل ۲۴ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:10:33
  • 3

  • 5 روز پیش
  01:10:33
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش چهارم (فایل ۲۴ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:10:33
  • 2

  • 5 روز پیش
  01:10:33
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش چهارم (فایل ۲۴ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:10:33
  • 1

  • 5 روز پیش
  01:10:33
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش چهارم (فایل ۲۴ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:10:33
  • 2

  • 5 روز پیش
  01:10:33
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش سوم (فایل ۲۳ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  47:33
  • 1

  • 5 روز پیش
  47:33
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش دوم (فایل ۲2 از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  53:27
  • 3

  • 1 هفته پیش
  53:27
  آموزش تدبر در سوره حجرات - بخش اول (فایل ۲۱ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:18:49
  • 8

  • 2 هفته پیش
  01:18:49
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش سوم (فایل 3 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:26:41
  • 5

  • 2 هفته پیش
  01:26:41
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش دهم (فایل ۲۰ از سطح ۶ سال ۱۴۰۱)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:26:44
  • 4

  • 1 ماه پیش
  01:26:44
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش نهم (فایل 19 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی ا...

  دوره آموزش معرفتی تدبر ...

  36:02
  • 3

  • 1 ماه پیش
  36:02
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش هشتم (فایل 18 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:13:26
  • 3

  • 1 ماه پیش
  01:13:26
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش هفتم (فایل 17 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  54:56
  • 4

  • 1 ماه پیش
  54:56
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش ششم (فایل 16 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:14:19
  • 8

  • 1 ماه پیش
  01:14:19
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش پنجم (فایل 15 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  58:16
  • 7

  • 1 ماه پیش
  58:16
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش چهارم (فایل 14 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:06:31
  • 8

  • 2 ماه پیش
  01:06:31
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش سوم (فایل 13 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:04:30
  • 10

  • 2 ماه پیش
  01:04:30
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش دوم (فایل 12 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:10:07
  • 5

  • 2 ماه پیش
  01:10:07
  آموزش تدبر در سوره فتح - بخش اول (فایل 11 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  55:04
  • 11

  • 2 ماه پیش
  55:04
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش دهم (فایل 10 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:12:15
  • 4

  • 2 ماه پیش
  01:12:15
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش نهم (فایل 9 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:07:04
  • 2

  • 2 ماه پیش
  01:07:04
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش هشتم (فایل 8 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  55:36
  • 2

  • 2 ماه پیش
  55:36
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش هفتم (فایل 7 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:11:23
  • 2

  • 2 ماه پیش
  01:11:23
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش ششم (فایل 6 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  58:02
  • 2

  • 2 ماه پیش
  58:02
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش پنجم (فایل 5 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:22:50
  • 12

  • 2 ماه پیش
  01:22:50
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش چهارم (فایل 4 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  00:00
  • 4

  • 3 ماه پیش
  00:00
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش سوم (فایل 3 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:25:03
  • 6

  • 3 ماه پیش
  01:25:03
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش دوم (فایل 2 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید ششمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد علی...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  58:52
  • 10

  • 3 ماه پیش
  58:52
  آموزش تدبر در سوره محمد(ص) - بخش اول (فایل 1 از سطح 6 سال 1401)

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می شود که طی آن قرآن آموزان نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن را فرامیگیرند. دوره ای که مشاهده می کنید پنجمین سطح از این دوره آموزشی است که با تدریس استاد عل...

  دوره آموزش معرفتی تدبر در قرآن شامل شش ترم می ش...

  01:14:52
  • 9

  • 3 ماه پیش
  01:14:52
  shenoto-ads
  shenoto-ads