رادیودرگاچی

انجمن پیام اوران سبز0 موزه تنوع زیستی وفرهنگی سمیرم
191
میانگین پخش
3.0K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

رادیودرگاچی

انجمن پیام اوران سبز0 موزه تنوع زیستی وفرهنگی سمیرم
191
میانگین پخش
3.0K
تعداد پخش
2
دنبال کننده

سلام اینجا رادیو درگاچی هستصدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنویدقسمت شانزدهمقرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیمامروز قراره در مورداقامتگاهای بومگردی و اقامتگاه هماتاج حرف ب...

سلام اینجا رادیو درگاچی هست

صدای منو از م...

07:51
 • 522

 • 11 ماه پیش
07:51
سلام اینجا رادیو درگاچی هستصدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید قسمت پانزدهمقرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیماین قسمت از رادیو درگاچینامه ی جمعی از گیاهان کوهستان به مردم کوه...

سلام اینجا رادیو درگاچی هست

صدای منو از م...

04:00
 • 55

 • 11 ماه پیش
04:00
سلام اینجا رادیو درگاچی هستصدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید قسمت چهاردهمقرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیمامروز قراره در مورد پسماند حرف بزنیم www.semiromi.irhttps://t.me/...

سلام اینجا رادیو درگاچی هست

صدای منو از م...

05:04
 • 47

 • 11 ماه پیش
05:04
سلام اینجا رادیو درگاچی هستصدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید قسمت سیزدهمقرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیمامروز قراره در مورد زمین حرف بزنیم www.semiromi.irhttps://t.me/sem...

سلام اینجا رادیو درگاچی هست

صدای منو از م...

05:00
 • 53

 • 11 ماه پیش
05:00
سلام اینجا رادیو درگاچی هستصدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید قسمت دوازدهمقرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیمامروز قراره در مورد سمنها حرف بزنیم www.semiromi.irhttps://t.me/rtsemi...

سلام اینجا رادیو درگاچی هست

صدای منو از م...

08:31
 • 48

 • 11 ماه پیش
08:31
سلام اینجا رادیو درگاچی هستصدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید قسمت یازدهمقرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیمامروز قراره در موردصنایع دستی حرف بزنیم www.semiromi.irhttps:...

سلام اینجا رادیو درگاچی هست

صدای منو از م...

10:03
 • 55

 • 11 ماه پیش
10:03
رادیو درگاچی قسمت دهم پلاستیکسلام اینجا رادیو درگاچی هستصدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید قسمت دهمقرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیمامروز قراره در موردپلاستیک حرف بزنیم www.semi...

رادیو درگاچی قسمت دهم پلاستیک

سلام اینجا ...

05:16
 • 58

 • 11 ماه پیش
05:16
سلام اینجا رادیو درگاچی هستصدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید قسمت نهمقرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیمامروز قراره در موردعید نوروز حرف بزنیم www.semiromi.irhttps://t.me/rt...

سلام اینجا رادیو درگاچی هست

صدای منو از م...

05:15
 • 53

 • 11 ماه پیش
05:15
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید قسمت هشتم قرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیم این اپیزود از رادیو درگاچی توسط انجمن پیام آوران سبز سمیرم ...
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع...
19:44
 • 1.3K

 • 2 سال پیش
19:44
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید تو رادیو درگاچی قرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیم از موزه ها میراث فرهنگی گردشگری و هر موضوع دیگه ای که می...
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع...
09:15
 • 147

 • 2 سال پیش
09:15
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید تو رادیو درگاچی قرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیم از موزه ها میراث فرهنگی گردشگری و هر موضوع دیگه ای که می...
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع...
09:15
 • 110

 • 2 سال پیش
09:15
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید تو رادیو درگاچی قرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیم از موزه ها میراث فرهنگی گردشگری و هر موضوع دیگه ای که می...
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع...
06:34
 • 103

 • 2 سال پیش
06:34
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید تو رادیو درگاچی قرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیم از موزه ها میراث فرهنگی گردشگری و هر موضوع دیگه ای که می...
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع...
09:38
 • 109

 • 2 سال پیش
09:38
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید تو رادیو درگاچی قرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیم از موزه ها میراث فرهنگی گردشگری و هر موضوع دیگه ای که می...
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع...
05:50
 • 105

 • 2 سال پیش
05:50
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید تو رادیو درگاچی قرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیم از موزه ها میراث فرهنگی گردشگری و هر موضوع دیگه ای که می...
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع...
06:58
 • 106

 • 2 سال پیش
06:58
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم میشنوید تو رادیو درگاچی قرار هست در مورد کلی چیزای خوب حرف بزنیم از موزه ها میراث فرهنگی گردشگری و هر موضوع دیگه ای که می...
سلام اینجا رادیو درگاچی هست صدای منو از موزه تنوع...
10:32
 • 164

 • 2 سال پیش
10:32
shenoto-ads
shenoto-ads