مصطفی دارابی

مصطفی دارابی

مصطفی دارابی
11
میانگین پخش
2.2K
تعداد پخش
15
دنبال کننده
مصطفی دارابی

مصطفی دارابی

مصطفی دارابی
11
میانگین پخش
2.2K
تعداد پخش
15
دنبال کننده

دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-31-ترم4جلسه29 - بخش سوم سوره منافقون
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
38:04
 • 17

 • 4 ماه پیش
38:04
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-29-ترم4جلسه28 - بخش دوم سوره منافقون
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
50:38
 • 7

 • 4 ماه پیش
50:38
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم دو 1401 - مدرس مصطفی دارابی - 1401-06-01-ترم2جلسه3 - بخش سوم سوره مزّمّل
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم دو سوره های مزّمّل تا مطفّفین بر اساس کتاب جلد 5 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموز...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
56:36
 • 4

 • 5 ماه پیش
56:36
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم دو 1401 - مدرس مصطفی دارابی - 1401-05-30- ترم2 جلسه2 - بخش دوم سوره مزّمّل
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم دو سوره های مزّمّل تا مطفّفین بر اساس کتاب جلد 5 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموز...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
58:45
 • 6

 • 5 ماه پیش
58:45
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم دو 1401 - مدرس مصطفی دارابی - 1401-05-25- ترم2 جلسه1 - بخش اول سوره مزّمّل
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم دو سوره های مزّمّل تا مطفّفین بر اساس کتاب جلد 5 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموز...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
52:57
 • 12

 • 5 ماه پیش
52:57
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-25-ترم4جلسه27 - بخش اول سوره منافقون
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
46:53
 • 7

 • 5 ماه پیش
46:53
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-23-ترم1جلسه42 - سوره ناس و فلق
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
01:00:40
 • 5

 • 5 ماه پیش
01:00:40
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-22-ترم4جلسه26 - بخش چهارم سوره جمعه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
44:33
 • 4

 • 5 ماه پیش
44:33
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-18-ترم1جلسه41 - سوره توحید
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
48:43
 • 12

 • 5 ماه پیش
48:43
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-10-ترم4جلسه25 - بخش سوم سوره جمعه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
49:48
 • 7

 • 5 ماه پیش
49:48
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-09-ترم1جلسه40 - سوره نصر و مسد
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
55:22
 • 9

 • 6 ماه پیش
55:22
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-05-08-ترم4جلسه24 - بخش دوم سوره جمعه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
52:19
 • 13

 • 6 ماه پیش
52:19
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-29-ترم1جلسه39 - سوره کافرون
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
54:33
 • 11

 • 6 ماه پیش
54:33
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-23- ترم 4جلسه 23 - خطبه غدیر
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
55:26
 • 4

 • 6 ماه پیش
55:26
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-25-ترم4جلسه22 - بخش اول سوره جمعه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
50:51
 • 8

 • 6 ماه پیش
50:51
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-21-ترم1جلسه38 - سوره کوثر
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
50:12
 • 11

 • 6 ماه پیش
50:12
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-19-ترم1جلسه37- سوره ماعون
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
46:15
 • 7

 • 6 ماه پیش
46:15
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-14-ترم1جلسه36 - سوره قریش
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
01:03:45
 • 2

 • 6 ماه پیش
01:03:45
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-20-ترم4جلسه21 - بخش چهارم سوره صفّ
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
55:11
 • 3

 • 6 ماه پیش
55:11
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-13-ترم4جلسه20 - بخش سوم سوره صفّ
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
51:37
 • 6

 • 6 ماه پیش
51:37
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-12-ترم1جلسه35 - سوره فیل
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
44:45
 • 5

 • 6 ماه پیش
44:45
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-07-ترم1جلسه34 - سوره همزه
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
45:55
 • 0

 • 7 ماه پیش
45:55
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-05-ترم1جلسه33 - سوره عصر
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
57:03
 • 1

 • 7 ماه پیش
57:03
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-06-ترم4جلسه19- بخش دوم سوره صفّ
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
01:00:04
 • 1

 • 7 ماه پیش
01:00:04
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-31-ترم1جلسه32 - سوره تکاثر
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
53:03
 • 5

 • 7 ماه پیش
53:03
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-04-04-ترم4جلسه18 - بخش اول سوره صفّ
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
51:35
 • 3

 • 7 ماه پیش
51:35
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-30-ترم4جلسه17- بخش ششم سوره ممتحنه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
52:43
 • 1

 • 7 ماه پیش
52:43
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-29-ترم1جلسه31 - سوره قارعه
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
49:01
 • 7

 • 7 ماه پیش
49:01
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-24-ترم1جلسه30 - سوره عادیات
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
49:53
 • 5

 • 7 ماه پیش
49:53
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-28-ترم4جلسه16 - بخش پنجم سوره ممتحنه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
49:16
 • 1

 • 7 ماه پیش
49:16
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-23-ترم4جلسه15 - بخش چهارم سوره ممتحنه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
40:47
 • 6

 • 7 ماه پیش
40:47
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-22-ترم1جلسه29 - سوره زلزال
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
46:18
 • 4

 • 7 ماه پیش
46:18
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-21-ترم4جلسه14 - بخش سوم سوره ممتحنه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
41:43
 • 3

 • 7 ماه پیش
41:43
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-17-ترم1جلسه28 - سوره بینه
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
53:25
 • 5

 • 7 ماه پیش
53:25
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-16-ترم4جلسه13 - بخش دوم سوره ممتحنه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
50:36
 • 2

 • 7 ماه پیش
50:36
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-15-ترم1جلسه27 - سوره قدر
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
43:16
 • 2

 • 7 ماه پیش
43:16
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-10-ترم1جلسه26 - سوره علق
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
49:20
 • 6

 • 7 ماه پیش
49:20
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-14-ترم4جلسه12 - بخش اول سوره ممتحنه
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
55:52
 • 1

 • 7 ماه پیش
55:52
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-09-ترم4جلسه11 - بخش پنجم سوره حشر
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
55:35
 • 12

 • 7 ماه پیش
55:35
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-08-ترم1جلسه25 - سوره تین
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
57:57
 • 2

 • 8 ماه پیش
57:57
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-07-ترم4جلسه10 - بخش چهارم سوره حشر
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
46:48
 • 0

 • 8 ماه پیش
46:48
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-02-ترم4جلسه9 - بخش سوم سوره حشر
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
54:27
 • 16

 • 8 ماه پیش
54:27
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-03-ترم1جلسه24 - سوره شرح
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
55:37
 • 6

 • 8 ماه پیش
55:37
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-03-01-ترم1جلسه23 - بخش دوم سوره ضحی
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
46:16
 • 0

 • 8 ماه پیش
46:16
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-02-27-ترم1جلسه22 - بخش اول سوره ضحی
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
53:52
 • 5

 • 8 ماه پیش
53:52
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-02-31-ترم4جلسه8 - بخش دوم سوره حشر
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
56:27
 • 2

 • 8 ماه پیش
56:27
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-02-26-ترم4جلسه7 - بخش اول سوره حشر
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
54:15
 • 6

 • 8 ماه پیش
54:15
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-02-25-ترم1جلسه21 - بخش دوم سوره لیل
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
43:54
 • 14

 • 8 ماه پیش
43:54
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم چهار (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-02-24-ترم4جلسه6 - بخش ششم سوره مجادله
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. ترم یک این دوره از خرداد تا مهر 1400 طی 41 جلسه، ترم دو از مهر تا دی 1400 طی 31 جلسه و ترم سه ا...
دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است...
52:11
 • 6

 • 8 ماه پیش
52:11
دوره آموزش تدبر در قرآن کریم - ترم یک (مدرس مصطفی دارابی) - 1401-02-20-ترم1جلسه20 - بخش اول سوره لیل
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود و تا چهل جلسه ادامه خواهد داشت. در این دوره سوره های انشقاق تا ناس بر اساس کتاب جلد 6 تدبر در قرآن تالیف استاد علی صب...
این دوره از بهمن 1400 آغاز شده است و هر هفته روزها...
47:33
 • 3

 • 8 ماه پیش
47:33
shenoto-ads
shenoto-ads