مدیریت بازاریابی

محمدحسین محمدی زاده
  130
  میانگین پخش
  910
  تعداد پخش
  35
  دنبال کننده

  مدیریت بازاریابی

  محمدحسین محمدی زاده
  130
  میانگین پخش
  910
  تعداد پخش
  35
  دنبال کننده

  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر...
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
  41:06
  • 63

  • 3 سال پیش
  41:06
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر...
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
  56:50
  • 60

  • 3 سال پیش
  56:50
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر...
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
  22:45
  • 55

  • 3 سال پیش
  22:45
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر...
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
  01:22:24
  • 84

  • 3 سال پیش
  01:22:24
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر...
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
  54:20
  • 150

  • 3 سال پیش
  54:20
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر...
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
  40:28
  • 116

  • 3 سال پیش
  40:28
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر...
  شرح کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر
  01:05:48
  • 382

  • 3 سال پیش
  01:05:48
  shenoto-ads
  shenoto-ads