کارژول

شــبنم نـادری
20
میانگین پخش
288
تعداد پخش
4
دنبال کننده

کارژول

شــبنم نـادری
20
میانگین پخش
288
تعداد پخش
4
دنبال کننده

رادیو کارژول . رادیو محفل علم و آگاهی. وابسته به مرکز بیزینس کوچینگ بانوان : کارژول...
رادیو کارژول . رادیو محفل علم و آگاهی. وابسته به م...
01:00:00
 • 73

 • 1 سال پیش
01:00:00
رادیو کارژول . رادیو محفل علم و آگاهی. وابسته به مرکز بیزینس کوچینگ بانوان : کارژول...
رادیو کارژول . رادیو محفل علم و آگاهی. وابسته به م...
39:46
 • 61

 • 1 سال پیش
39:46
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
04:57
 • 10

 • 3 سال پیش
04:57
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
04:38
 • 8

 • 3 سال پیش
04:38
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
04:57
 • 15

 • 3 سال پیش
04:57
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
06:23
 • 12

 • 3 سال پیش
06:23
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
08:15
 • 12

 • 3 سال پیش
08:15
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
02:26
 • 11

 • 3 سال پیش
02:26
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
02:58
 • 9

 • 3 سال پیش
02:58
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
04:12
 • 12

 • 3 سال پیش
04:12
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
03:47
 • 12

 • 3 سال پیش
03:47
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
17:14
 • 16

 • 3 سال پیش
17:14
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
07:32
 • 14

 • 3 سال پیش
07:32
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
18:06
 • 11

 • 3 سال پیش
18:06
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکر مثبت توسط مرکز بیزینس کوچینگ بانوان به مدیریت خانم دکتر شبنم نادری، تهیه شده است. چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه...
دوره آموزشی (چله پروانگی) ، با هدف رشد و توسعه فرد...
16:41
 • 12

 • 3 سال پیش
16:41
shenoto-ads
shenoto-ads