Gramatune

Gramatune
  445
  میانگین پخش
  52.0K
  تعداد پخش
  107
  دنبال کننده

  Gramatune

  Gramatune
  445
  میانگین پخش
  52.0K
  تعداد پخش
  107
  دنبال کننده

  • 5.7K

  • 5 سال پیش
  قطعه بعد تو از امین بصیری ...
  قطعه بعد تو از امین بصیری
  04:27
  • 5.7K

  • 5 سال پیش
  04:27
  داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت نهم نیما نواپور ...
  داستان راک ایران

  داستان راک ایران ف...
  50:51
  • 905

  • 5 سال پیش
  50:51
  داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت هشتم فرصت یا محدودیت صنم پاشا - ریما حسن زاده ...
  داستان راک ایران

  داستان راک ایران ف...
  01:05:45
  • 569

  • 5 سال پیش
  01:05:45
  داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت هفتم ” خون سپید “ پویان مددی - شروین زاهدی ...
  داستان راک ایران

  داستان راک ایران ف...
  01:10:32
  • 483

  • 5 سال پیش
  01:10:32
  داستان راک ایران داستان راک ایران فصل دوم قسمت ششم ” حلقه گمشده “ امیر خرازی- کیان حجازی ...
  داستان راک ایران

  داستان راک ایران ف...
  01:35:15
  • 554

  • 5 سال پیش
  01:35:15
  داستان راک ایران برخاسته از خاکستر هادی کیانی ، شهروز گودرزی ...
  داستان راک ایران

  برخاسته از خاکستر<...
  55:53
  • 463

  • 5 سال پیش
  55:53
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  55:22
  • 387

  • 5 سال پیش
  55:22
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  52:30
  • 437

  • 5 سال پیش
  52:30
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  50:53
  • 454

  • 5 سال پیش
  50:53
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:16:14
  • 509

  • 5 سال پیش
  01:16:14
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  54:11
  • 316

  • 5 سال پیش
  54:11
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:06:20
  • 304

  • 5 سال پیش
  01:06:20
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:14:53
  • 342

  • 5 سال پیش
  01:14:53
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:25:04
  • 366

  • 5 سال پیش
  01:25:04
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:10:41
  • 267

  • 5 سال پیش
  01:10:41
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  54:34
  • 296

  • 5 سال پیش
  54:34
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:05:03
  • 267

  • 5 سال پیش
  01:05:03
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:22:57
  • 286

  • 5 سال پیش
  01:22:57
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:08:10
  • 271

  • 5 سال پیش
  01:08:10
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:20:55
  • 274

  • 5 سال پیش
  01:20:55
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  57:27
  • 221

  • 5 سال پیش
  57:27
  داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم "خیزش شرق تا جایی که پیاده رو ها تمام می شوند" با حضور احسان کاویانی و شایان کریمی...
  داستان راک ایران فصل دوم قسمت چهارم "خیزش شرق تا ج...
  01:34:21
  • 276

  • 5 سال پیش
  01:34:21
  داستان راک ایران فصل دوم قسمت سوم با حضور هامد بابایی و عبدی اوحدی...
  داستان راک ایران فصل دوم قسمت سوم با حضور هامد باب...
  01:15:53
  • 274

  • 5 سال پیش
  01:15:53
  Music and Arrangement: هامد بابایی Guitars: هامد بابایی ، امیر خوش حرف Bass: فرشاد رمضانی Drums Sampling: همایون مجد زاده Mix and Mastering: همایون مجد زاده...
  Music and Arrangement: هامد بابایی
  Guitars: ...
  05:19
  • 577

  • 5 سال پیش
  05:19
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  56:08
  • 311

  • 5 سال پیش
  56:08
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  52:08
  • 216

  • 5 سال پیش
  52:08
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  56:20
  • 222

  • 5 سال پیش
  56:20
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  39:35
  • 209

  • 5 سال پیش
  39:35
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:28
  • 193

  • 5 سال پیش
  47:28
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:28
  • 320

  • 5 سال پیش
  47:28
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  44:12
  • 225

  • 5 سال پیش
  44:12
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  41:52
  • 225

  • 5 سال پیش
  41:52
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:39
  • 247

  • 5 سال پیش
  47:39
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  38:04
  • 206

  • 5 سال پیش
  38:04
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  40:57
  • 202

  • 5 سال پیش
  40:57
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  54:33
  • 229

  • 5 سال پیش
  54:33
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  52:06
  • 234

  • 5 سال پیش
  52:06
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  51:43
  • 198

  • 5 سال پیش
  51:43
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  48:53
  • 215

  • 5 سال پیش
  48:53
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  59:27
  • 192

  • 5 سال پیش
  59:27
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  46:21
  • 229

  • 5 سال پیش
  46:21
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:04:35
  • 239

  • 5 سال پیش
  01:04:35
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:17
  • 223

  • 5 سال پیش
  47:17
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  47:17
  • 169

  • 5 سال پیش
  47:17
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  51:23
  • 191

  • 5 سال پیش
  51:23
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  39:33
  • 218

  • 5 سال پیش
  39:33
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه مندان به موسیقی راک تهیه شده است...
  این برنامه توسط مجله اینترنتی گراماتون برای علاقه ...
  01:05:38
  • 221

  • 5 سال پیش
  01:05:38
  فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره" ، باحضور اندیشه هژبر و علی ازهری با محوریت کم کار بودن هنرمندان بعد از گرفتن مجوزهای ارشاد...
  فصل دوم از داستان راک ایران قسمت اول "شروعی دوباره...
  01:09:32
  • 369

  • 5 سال پیش
  01:09:32
  سینگل ترک جدید گروه تندر به اسم بزن ساز نام : بزن ساز آرتیست: گروه تندر آلبوم آرتیست: اردوان انزابی پور ژانر: هارد راک 1396...
  سینگل ترک جدید گروه تندر به اسم بزن ساز
  نام...
  04:35
  • 573

  • 5 سال پیش
  04:35
  قسمت آخر از فصل اول داستان راک ایران "مرداب در ارمنستان" با حضور علی اصفهانی...
  قسمت آخر از فصل اول داستان راک ایران "مرداب در ارم...
  58:12
  • 240

  • 5 سال پیش
  58:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads