رادیو داد

رادیو داد
290
میانگین پخش
8.1K
تعداد پخش
16
دنبال کننده

رادیو داد

رادیو داد
290
میانگین پخش
8.1K
تعداد پخش
16
دنبال کننده

اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به نشریه داد دانشگاه شریف در هر قسمت از برنامه می‌توانید نظرات دانشجویان درباره یک موضوع مشخص را دنبال کنید. بشنوید: پادکست قسمت پنجم برنامه #دایره با ع...
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به ...
31:44
 • 1.9K

 • 3 سال پیش
31:44
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: ...
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خو...
09:22
 • 166

 • 3 سال پیش
09:22
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: ...
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خو...
06:21
 • 201

 • 4 سال پیش
06:21
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: ...
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خو...
26:42
 • 189

 • 4 سال پیش
26:42
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: ...
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خو...
13:37
 • 184

 • 4 سال پیش
13:37
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: ...
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خو...
12:36
 • 163

 • 4 سال پیش
12:36
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: ...
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خو...
14:35
 • 211

 • 4 سال پیش
14:35
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خود را حس کنید #پرونده_ویژه: کارگر طبقه‌ی کارگر؛ یک «سوژه‌ی سیاسی» در جست‌و‌جوی عدالت کارگران زن، یک کار و چندین مصیبت فراز و فرود یک قانون #محیط‌زیست: ...
در شماره‌ی #سی‌ویکم بشنوید : #سرمقاله: زنجیرهای خو...
12:24
 • 176

 • 4 سال پیش
12:24
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کا...
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان...
11:09
 • 191

 • 4 سال پیش
11:09
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کا...
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان...
10:51
 • 204

 • 4 سال پیش
10:51
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کا...
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان...
09:26
 • 181

 • 4 سال پیش
09:26
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کا...
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان...
08:55
 • 181

 • 4 سال پیش
08:55
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کا...
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان...
26:36
 • 237

 • 4 سال پیش
26:36
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کا...
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان...
08:46
 • 189

 • 4 سال پیش
08:46
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان از حرکت ایستاد #پرونده_ویژه: پیامد‌های کرونا کرونا، گرگی در لباس میش؟ کرونا اقتصاد را از پا درمی‌آورد؟ اجتناب از بدترین نبردِ نابرابر نوزده تیر بر کا...
در شماره‌ی #سی‌ام می‌شنوید: #سرمقاله: روزی که جهان...
06:23
 • 182

 • 4 سال پیش
06:23
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در حصر تاج‌داران #پرونده_ویژه: کرونا عواقب خیانت‌های مکرر کرونا و شکست بازار ترس؛ تحقیر‌آمیز یا مقدس مرگ سیاه سازمان بهداشت جهانی چه می‌گوید؟ تدوینگر: ام...
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در ...
11:39
 • 188

 • 4 سال پیش
11:39
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در حصر تاج‌داران #پرونده_ویژه: کرونا عواقب خیانت‌های مکرر کرونا و شکست بازار ترس؛ تحقیر‌آمیز یا مقدس مرگ سیاه سازمان بهداشت جهانی چه می‌گوید؟ تدوینگر: ام...
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در ...
10:42
 • 190

 • 4 سال پیش
10:42
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در حصر تاج‌داران #پرونده_ویژه: کرونا عواقب خیانت‌های مکرر کرونا و شکست بازار ترس؛ تحقیر‌آمیز یا مقدس مرگ سیاه سازمان بهداشت جهانی چه می‌گوید؟ تدوینگر: ام...
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در ...
10:31
 • 184

 • 4 سال پیش
10:31
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در حصر تاج‌داران #پرونده_ویژه: کرونا عواقب خیانت‌های مکرر کرونا و شکست بازار ترس؛ تحقیر‌آمیز یا مقدس مرگ سیاه سازمان بهداشت جهانی چه می‌گوید؟ تدوینگر: ام...
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در ...
08:43
 • 226

 • 4 سال پیش
08:43
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در حصر تاج‌داران #پرونده_ویژه: کرونا عواقب خیانت‌های مکرر کرونا و شکست بازار ترس؛ تحقیر‌آمیز یا مقدس مرگ سیاه سازمان بهداشت جهانی چه می‌گوید؟ تدوینگر: ام...
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در ...
07:14
 • 230

 • 4 سال پیش
07:14
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در حصر تاج‌داران #پرونده_ویژه: کرونا عواقب خیانت‌های مکرر کرونا و شکست بازار ترس؛ تحقیر‌آمیز یا مقدس مرگ سیاه سازمان بهداشت جهانی چه می‌گوید؟ تدوینگر: ام...
در شماره‌ی #بیست‌ونهم می‌شنوید: #سرمقاله: جهان در ...
17:33
 • 124

 • 4 سال پیش
17:33
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به نشریه داد دانشگاه شریف در هر قسمت از برنامه می‌توانید نظرات دانشجویان درباره یک موضوع مشخص را دنبال کنید. بشنوید: پادکست قسمت پنجم برنامه #دایره با ع...
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به ...
01:47:46
 • 157

 • 4 سال پیش
01:47:46
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به نشریه داد دانشگاه شریف در هر قسمت از برنامه می‌توانید نظرات دانشجویان درباره یک موضوع مشخص را دنبال کنید. بشنوید: پادکست قسمت پنجم برنامه #دایره با ع...
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به ...
44:06
 • 190

 • 4 سال پیش
44:06
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به نشریه داد دانشگاه شریف در هر قسمت از برنامه می‌توانید نظرات دانشجویان درباره یک موضوع مشخص را دنبال کنید. بشنوید: پادکست قسمت پنجم برنامه #دایره با ع...
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به ...
01:12:45
 • 216

 • 4 سال پیش
01:12:45
رادیو داد وابسته به دوهفته‌نامه دانشجویی داد دانشگاه صنعتی شریف می باشد. موضوع اولین فصل پادکست: روانشناسی...
رادیو داد وابسته به دوهفته‌نامه دانشجویی داد دانشگ...
41:18
 • 249

 • 4 سال پیش
41:18
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به نشریه داد دانشگاه شریف در هر قسمت از برنامه می‌توانید نظرات دانشجویان درباره یک موضوع مشخص را دنبال کنید. بشنوید: پادکست قسمت پنجم برنامه #دایره با ع...
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به ...
01:05:38
 • 225

 • 4 سال پیش
01:05:38
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به نشریه داد دانشگاه شریف در هر قسمت از برنامه می‌توانید نظرات دانشجویان درباره یک موضوع مشخص را دنبال کنید. بشنوید: پادکست قسمت پنجم برنامه #دایره با ع...
اینجا دایره است از برنامه‌های رادیو داد وابسته به ...
58:12
 • 291

 • 4 سال پیش
58:12
رادیو داد وابسته به دوهفته‌نامه دانشجویی داد دانشگاه صنعتی شریف می باشد. موضوع اولین فصل پادکست: روانشناسی...
رادیو داد وابسته به دوهفته‌نامه دانشجویی داد دانشگ...
27:56
 • 1.0K

 • 4 سال پیش
27:56
shenoto-ads
shenoto-ads