روانشناسی کودک و نوجوان

نیما شاهین فر
67
میانگین پخش
662
تعداد پخش
36
دنبال کننده

روانشناسی کودک و نوجوان

نیما شاهین فر
67
میانگین پخش
662
تعداد پخش
36
دنبال کننده

در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و روانشناسی دبستان خواهیم آموحت...
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و رو...
02:39
 • 109

 • 3 سال پیش
02:39
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و روانشناسی دبستان خواهیم آموحت...
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و رو...
02:24
 • 62

 • 3 سال پیش
02:24
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و روانشناسی دبستان خواهیم آموحت...
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و رو...
02:20
 • 40

 • 3 سال پیش
02:20
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و روانشناسی دبستان خواهیم آموحت...
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و رو...
03:11
 • 31

 • 3 سال پیش
03:11
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و روانشناسی دبستان خواهیم آموحت...
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و رو...
11:57
 • 39

 • 3 سال پیش
11:57
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و روانشناسی دبستان خواهیم آموحت...
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و رو...
02:11
 • 42

 • 3 سال پیش
02:11
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و روانشناسی دبستان خواهیم آموحت...
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و رو...
02:27
 • 57

 • 3 سال پیش
02:27
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و روانشناسی دبستان خواهیم آموحت...
در این قسمت در مورد رویژگی های روانشناسی کودک و رو...
02:00
 • 75

 • 3 سال پیش
02:00
در این قسمت در مورد راهکارهای افزایش انگیزه در نوجوانان خواهید شنید...
در این قسمت در مورد راهکارهای افزایش انگیزه در نوج...
09:28
 • 118

 • 3 سال پیش
09:28
در اینجا با فایل های متفاوتی در مورد روانشناسی کرونا و ویژگی ها کودک و نحوه پاسخدهی کودکان صحبت خواهیم کرد....
در اینجا با فایل های متفاوتی در مورد روانشناسی کرو...
06:57
 • 89

 • 3 سال پیش
06:57
shenoto-ads
shenoto-ads