آوای محیط زیست (دکتر حیدری)

آوای محیط زیست (دکتر محمدرضا حیدری)
12
میانگین پخش
68
تعداد پخش
4
دنبال کننده

آوای محیط زیست (دکتر حیدری)

آوای محیط زیست (دکتر محمدرضا حیدری)
12
میانگین پخش
68
تعداد پخش
4
دنبال کننده

گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین کارشناسان و دانش آموختگان رشته های محیط زیست و آب می باشد. هدف ما آموزش همگانی جهت ارتقا آگاهی های اجتماعی در حوزه محیط زیست و آب می باشد. آدرس ما در ...
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین ...
01:23:31
 • 9

 • 2 سال پیش
01:23:31
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین کارشناسان و دانش آموختگان رشته های محیط زیست و آب می باشد. هدف ما آموزش همگانی جهت ارتقا آگاهی های اجتماعی در حوزه محیط زیست و آب می باشد. آدرس ما در ...
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین ...
01:03:05
 • 3

 • 2 سال پیش
01:03:05
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین کارشناسان و دانش آموختگان رشته های محیط زیست و آب می باشد. هدف ما آموزش همگانی جهت ارتقا آگاهی های اجتماعی در حوزه محیط زیست و آب می باشد. آدرس ما در ...
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین ...
01:22:44
 • 3

 • 2 سال پیش
01:22:44
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین کارشناسان و دانش آموختگان رشته های محیط زیست و آب می باشد. هدف ما آموزش همگانی جهت ارتقا آگاهی های اجتماعی در حوزه محیط زیست و آب می باشد. آدرس ما در ...
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین ...
59:46
 • 3

 • 2 سال پیش
59:46
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین کارشناسان و دانش آموختگان رشته های محیط زیست و آب می باشد. هدف ما آموزش همگانی جهت ارتقا آگاهی های اجتماعی در حوزه محیط زیست و آب می باشد. آدرس ما در ...
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین ...
01:47:57
 • 25

 • 2 سال پیش
01:47:57
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین کارشناسان و دانش آموختگان رشته های محیط زیست و آب می باشد. هدف ما آموزش همگانی جهت ارتقا آگاهی های اجتماعی در حوزه محیط زیست و آب می باشد. آدرس ما در ...
گروه آوای محیط زیست متشکل از گروهی از برجسته ترین ...
02:01:10
 • 25

 • 2 سال پیش
02:01:10
shenoto-ads
shenoto-ads