پادکست پزشکی ام دی | .Podcast M.D

عرفان شیخ بهایی
591
میانگین پخش
6.5K
تعداد پخش
154
دنبال کننده
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اولین مقطع برای پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانه...یکسری تفاوتهایی بین مفاد دروس و تعداد واحدهاش و غیره بین این 3 رشته هست ولی اصل موضوع ما، علوم پایه پز...
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اول...
27:53
 • 631

 • 4 سال پیش
27:53
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اولین مقطع برای پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانه...یکسری تفاوتهایی بین مفاد دروس و تعداد واحدهاش و غیره بین این 3 رشته هست ولی اصل موضوع ما، علوم پایه پز...
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اول...
15:20
 • 356

 • 4 سال پیش
15:20
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اولین مقطع برای پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانه...یکسری تفاوتهایی بین مفاد دروس و تعداد واحدهاش و غیره بین این 3 رشته هست ولی اصل موضوع ما، علوم پایه پز...
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اول...
29:33
 • 263

 • 4 سال پیش
29:33
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اولین مقطع برای پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانه...یکسری تفاوتهایی بین مفاد دروس و تعداد واحدهاش و غیره بین این 3 رشته هست ولی اصل موضوع ما، علوم پایه پز...
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اول...
18:20
 • 377

 • 4 سال پیش
18:20
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اولین مقطع برای پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانه...یکسری تفاوتهایی بین مفاد دروس و تعداد واحدهاش و غیره بین این 3 رشته هست ولی اصل موضوع ما، علوم پایه پز...
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اول...
22:35
 • 780

 • 4 سال پیش
22:35
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اولین مقطع برای پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانه...یکسری تفاوتهایی بین مفاد دروس و تعداد واحدهاش و غیره بین این 3 رشته هست ولی اصل موضوع ما، علوم پایه پز...
علوم پایه که حدود 4-5 ترمه توی اکثر دانشگاهها، اول...
27:52
 • 187

 • 4 سال پیش
27:52
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد 7 سال پزشکی، نحوه ی زندگی، برنامه ریزی و مطالعه در این دوران، بایدها و نبایدها، ما رها نشدیم، کتابهای مهم و مفید، موضوعات حاشیه ای جالب و جذاب، کارها...
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد...
14:35
 • 388

 • 4 سال پیش
14:35
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد 7 سال پزشکی، نحوه ی زندگی، برنامه ریزی و مطالعه در این دوران، بایدها و نبایدها، ما رها نشدیم، کتابهای مهم و مفید، موضوعات حاشیه ای جالب و جذاب، کارها...
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد...
14:49
 • 630

 • 4 سال پیش
14:49
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد 7 سال پزشکی، نحوه ی زندگی، برنامه ریزی و مطالعه در این دوران، بایدها و نبایدها، ما رها نشدیم، کتابهای مهم و مفید، موضوعات حاشیه ای جالب و جذاب، کارها...
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد...
17:36
 • 735

 • 4 سال پیش
17:36
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد 7 سال پزشکی، نحوه ی زندگی، برنامه ریزی و مطالعه در این دوران، بایدها و نبایدها، ما رها نشدیم، کتابهای مهم و مفید، موضوعات حاشیه ای جالب و جذاب، کارها...
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد...
03:09
 • 1.0K

 • 4 سال پیش
03:09
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد 7 سال پزشکی، نحوه ی زندگی، برنامه ریزی و مطالعه در این دوران، بایدها و نبایدها، ما رها نشدیم، کتابهای مهم و مفید، موضوعات حاشیه ای جالب و جذاب، کارها...
مقدمه ای بر توصیه ها و داستانهای مشاوره ای در مورد...
13:36
 • 1.1K

 • 4 سال پیش
13:36
shenoto-ads
shenoto-ads