دریای اشتباهات کوچک

HOMAKi
31
میانگین پخش
641
تعداد پخش
12
دنبال کننده

دریای اشتباهات کوچک

HOMAKi
31
میانگین پخش
641
تعداد پخش
12
دنبال کننده

 • 42

 • 2 سال پیش
قسمت بیستم پادکست دریای اشتباهات کوچک: غروب سه‌شنبه...
قسمت بیستم پادکست دریای اشتباهات کوچک: غروب سه‌شنب...
02:56
 • 42

 • 2 سال پیش
02:56
قسمت نوزدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: عشق، نرسیدن، شکست...
قسمت نوزدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: عشق، نرسید...
17:30
 • 51

 • 2 سال پیش
17:30
 • 12

 • 2 سال پیش
قسمت هجدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: تردید...
قسمت هجدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: تردید
13:30
 • 12

 • 2 سال پیش
13:30
 • 25

 • 2 سال پیش
قسمت هفدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: مرد...
قسمت هفدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: مرد
14:41
 • 25

 • 2 سال پیش
14:41
 • 13

 • 2 سال پیش
قسمت شانزدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: توقع...
قسمت شانزدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: توقع
13:21
 • 13

 • 2 سال پیش
13:21
 • 3

 • 2 سال پیش
قسمت پانزدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: پرواز...
قسمت پانزدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: پرواز
21:43
 • 3

 • 2 سال پیش
21:43
 • 44

 • 2 سال پیش
قسمت چهاردهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: فال...
قسمت چهاردهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: فال
12:36
 • 44

 • 2 سال پیش
12:36
 • 7

 • 2 سال پیش
با چشمهای بسته گوش کنید....
با چشمهای بسته گوش کنید.
19:01
 • 7

 • 2 سال پیش
19:01
قسمت دوازدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: تنهایی یا تنها شدن...
قسمت دوازدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: تنهایی یا...
13:13
 • 43

 • 2 سال پیش
13:13
 • 13

 • 2 سال پیش
قسمت بازدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: ارتفاع...
قسمت بازدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: ارتفاع
11:56
 • 13

 • 2 سال پیش
11:56
قسمت دهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: تقابل عشق و منطق...
قسمت دهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: تقابل عشق و م...
14:39
 • 23

 • 2 سال پیش
14:39
 • 22

 • 2 سال پیش
قسمت نهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: آش رشته...
قسمت نهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: آش رشته
16:18
 • 22

 • 2 سال پیش
16:18
 • 90

 • 2 سال پیش
قسمت هشتم پادکست دریای اشتباهات کوچک: آرامش...
قسمت هشتم پادکست دریای اشتباهات کوچک: آرامش
15:32
 • 90

 • 2 سال پیش
15:32
قسمت هفتم پادکست دریای اشتباهات کوچک: و تو دیگر نیستی......
قسمت هفتم پادکست دریای اشتباهات کوچک: و تو دیگر نی...
14:21
 • 8

 • 2 سال پیش
14:21
 • 17

 • 2 سال پیش
قسمت ششم پادکست دریای اشتباهات کوچک: مرد خاکستری...
قسمت ششم پادکست دریای اشتباهات کوچک: مرد خاکستری
15:40
 • 17

 • 2 سال پیش
15:40
 • 16

 • 2 سال پیش
قسمت پنجم پادکست دریای اشتباهات کوچک: شروع...
قسمت پنجم پادکست دریای اشتباهات کوچک: شروع
18:39
 • 16

 • 2 سال پیش
18:39
 • 53

 • 2 سال پیش
قسمت چهارم پادکست دریای اشتباهات کوچک : عشق اول...
قسمت چهارم پادکست دریای اشتباهات کوچک : عشق اول
21:35
 • 53

 • 2 سال پیش
21:35
 • 70

 • 2 سال پیش
قسمت سوم پادکست دریای اشتباهات کوچک : عشق...
قسمت سوم پادکست دریای اشتباهات کوچک : عشق
17:01
 • 70

 • 2 سال پیش
17:01
 • 21

 • 2 سال پیش
قسمت دوم پادکست دریای اشتباهات کوچک : مبدأ...
قسمت دوم پادکست دریای اشتباهات کوچک : مبدأ
18:55
 • 21

 • 2 سال پیش
18:55
 • 33

 • 2 سال پیش
قسمت یکم پادکست دریای اشتباهات کوچک : اولین اشتباه...
قسمت یکم پادکست دریای اشتباهات کوچک : اولین اشتباه
17:02
 • 33

 • 2 سال پیش
17:02
 • 35

 • 2 سال پیش
قسمت صفرم پادکست دریای اشتباهات کوچک : سحر...
قسمت صفرم پادکست دریای اشتباهات کوچک : سحر
05:16
 • 35

 • 2 سال پیش
05:16
shenoto-ads
shenoto-ads