بورس یار

احسان موسوی
30
میانگین پخش
700
تعداد پخش
46
دنبال کننده

بورس یار

احسان موسوی
30
میانگین پخش
700
تعداد پخش
46
دنبال کننده

با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
17:14
 • 30

 • 2 سال پیش
17:14
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
13:03
 • 3

 • 2 سال پیش
13:03
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
16:19
 • 5

 • 2 سال پیش
16:19
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
13:34
 • 3

 • 2 سال پیش
13:34
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
16:02
 • 10

 • 2 سال پیش
16:02
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
12:48
 • 3

 • 2 سال پیش
12:48
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
13:26
 • 5

 • 2 سال پیش
13:26
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
11:52
 • 3

 • 2 سال پیش
11:52
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
15:39
 • 5

 • 2 سال پیش
15:39
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
16:17
 • 4

 • 2 سال پیش
16:17
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
13:28
 • 4

 • 2 سال پیش
13:28
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
12:12
 • 2

 • 2 سال پیش
12:12
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
10:15
 • 11

 • 2 سال پیش
10:15
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
14:22
 • 9

 • 2 سال پیش
14:22
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
10:55
 • 26

 • 2 سال پیش
10:55
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
12:24
 • 22

 • 2 سال پیش
12:24
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
08:28
 • 19

 • 2 سال پیش
08:28
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
16:14
 • 33

 • 2 سال پیش
16:14
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
12:07
 • 29

 • 2 سال پیش
12:07
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
15:45
 • 38

 • 2 سال پیش
15:45
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
10:10
 • 45

 • 2 سال پیش
10:10
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
12:07
 • 44

 • 2 سال پیش
12:07
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
09:13
 • 91

 • 2 سال پیش
09:13
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خدمت شما هستیم.
با نخستین پادکست منظم هفتگی تحلیل بازار بورس در خد...
09:31
 • 256

 • 2 سال پیش
09:31
shenoto-ads
shenoto-ads