نظامی گنجوی

محمدرضا طاهری
  93
  میانگین پخش
  11.3K
  تعداد پخش
  67
  دنبال کننده

  نظامی گنجوی

  محمدرضا طاهری
  93
  میانگین پخش
  11.3K
  تعداد پخش
  67
  دنبال کننده

  مخزن‌الاسرار ۱۰ | مقالت دوم...
  مخزن‌الاسرار ۱۰ | مقالت دوم
  53:16
  • 4

  • 2 هفته پیش
  53:16
  مخزن‌الاسرار ۰۹ | مقالت اوّل...
  مخزن‌الاسرار ۰۹ | مقالت اوّل
  46:25
  • 63

  • 2 ماه پیش
  46:25
  اطلاعیه | دومین کارگاه آنلاین نظامی خوانی...
  اطلاعیه | دومین کارگاه آنلاین نظامی خوانی
  02:06:00
  • 37

  • 3 ماه پیش
  02:06:00
  مخزن‌الاسرار ۰۸| خلوت دوم...
  مخزن‌الاسرار ۰۸| خلوت دوم
  01:02:02
  • 108

  • 3 ماه پیش
  01:02:02
  مخزن‌الاسرار ۰۷| خلوت اوّل...
  مخزن‌الاسرار ۰۷| خلوت اوّل
  48:40
  • 66

  • 4 ماه پیش
  48:40
  مخزن‌الاسرار ۰۶ | در مطالبت حقایق...
  مخزن‌الاسرار ۰۶ | در مطالبت حقایق
  49:31
  • 66

  • 5 ماه پیش
  49:31
  اطلاعیه | کارگاه آنلاین نظامی خوانی...
  اطلاعیه | کارگاه آنلاین نظامی خوانی
  03:37:00
  • 41

  • 5 ماه پیش
  03:37:00
  مخزن‌الاسرار 05 | در فضیلت سخن...
  مخزن‌الاسرار 05 | در فضیلت سخن
  54:52
  • 94

  • 6 ماه پیش
  54:52
  مخزن‌الاسرار 04 | در مدح ملک بهرام‌شاه...
  مخزن‌الاسرار 04 | در مدح ملک بهرام‌شاه
  23:54
  • 50

  • 7 ماه پیش
  23:54
  مخزن‌الاسرار 03 | چهار نعت...
  مخزن‌الاسرار 03 | چهار نعت
  51:26
  • 89

  • 7 ماه پیش
  51:26
  مخزن‌الاسرار 02 | در نبوّت و معراج محمد علیه‌السلام...
  مخزن‌الاسرار 02 | در نبوّت و معراج محمد علیه‌السلا...
  39:49
  • 64

  • 7 ماه پیش
  39:49
  مخزن‌الاسرار 01 | آغاز کتاب و مناجات...
  مخزن‌الاسرار 01 | آغاز کتاب و مناجات
  54:03
  • 98

  • 7 ماه پیش
  54:03
  مخزن‌الاسرار 00 | انفجار کلمات...
  مخزن‌الاسرار 00 | انفجار کلمات
  25:39
  • 88

  • 7 ماه پیش
  25:39
  آغاز فصل چهارم...
  آغاز فصل چهارم
  09:46:00
  • 74

  • 7 ماه پیش
  09:46:00
  • 68

  • 8 ماه پیش
  گزارش کار...
  گزارش کار
  14:34
  • 68

  • 8 ماه پیش
  14:34
  لیلی و مجنون 35 (پایان منظومه)...
  لیلی و مجنون 35 (پایان منظومه)
  40:12
  • 193

  • 1 سال پیش
  40:12
  لیلی و مجنون 34 (پایان داستان)...
  لیلی و مجنون 34 (پایان داستان)
  01:07:08
  • 100

  • 1 سال پیش
  01:07:08
  • 85

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 33...
  لیلی و مجنون 33
  48:05
  • 85

  • 1 سال پیش
  48:05
  • 115

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 32...
  لیلی و مجنون 32
  51:08
  • 115

  • 1 سال پیش
  51:08
  • 113

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 31...
  لیلی و مجنون 31
  01:02:56
  • 113

  • 1 سال پیش
  01:02:56
  چند کلمه درباره ادامه کار پادکست...
  چند کلمه درباره ادامه کار پادکست
  08:36:00
  • 90

  • 1 سال پیش
  08:36:00
  • 131

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 30...
  لیلی و مجنون 30
  55:16
  • 131

  • 1 سال پیش
  55:16
  • 126

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 29...
  لیلی و مجنون 29
  92%
  52:07
  • 126

  • 1 سال پیش
  92%
  52:07
  • 103

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 28...
  لیلی و مجنون 28
  98%
  58:07
  • 103

  • 1 سال پیش
  98%
  58:07
  قسمت ویژه/ به یاد سایه...
  قسمت ویژه/ به یاد سایه
  54:51
  • 75

  • 1 سال پیش
  54:51
  • 127

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 27...
  لیلی و مجنون 27
  98%
  01:02:34
  • 127

  • 1 سال پیش
  98%
  01:02:34
  • 103

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 26...
  لیلی و مجنون 26
  57%
  49:41
  • 103

  • 1 سال پیش
  57%
  49:41
  • 116

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 25...
  لیلی و مجنون 25
  1%
  57:51
  • 116

  • 1 سال پیش
  1%
  57:51
  • 130

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 24...
  لیلی و مجنون 24
  82%
  52:16
  • 130

  • 1 سال پیش
  82%
  52:16
  • 93

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 23...
  لیلی و مجنون 23
  100%
  58:16
  • 93

  • 1 سال پیش
  100%
  58:16
  • 104

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 22...
  لیلی و مجنون 22
  88%
  54:20
  • 104

  • 1 سال پیش
  88%
  54:20
  • 111

  • 1 سال پیش
  لیلی و مجنون 21...
  لیلی و مجنون 21
  52%
  57:21
  • 111

  • 1 سال پیش
  52%
  57:21
  • 87

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 20...
  لیلی و مجنون 20
  2%
  01:04:55
  • 87

  • 2 سال پیش
  2%
  01:04:55
  • 81

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 19...
  لیلی و مجنون 19
  99%
  43:03
  • 81

  • 2 سال پیش
  99%
  43:03
  • 92

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 18...
  لیلی و مجنون 18
  97%
  55:44
  • 92

  • 2 سال پیش
  97%
  55:44
  • 100

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 17...
  لیلی و مجنون 17
  3%
  53:33
  • 100

  • 2 سال پیش
  3%
  53:33
  • 109

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 16...
  لیلی و مجنون 16
  46%
  38:32
  • 109

  • 2 سال پیش
  46%
  38:32
  • 115

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 15...
  لیلی و مجنون 15
  31%
  56:41
  • 115

  • 2 سال پیش
  31%
  56:41
  • 149

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 14...
  لیلی و مجنون 14
  16%
  56:25
  • 149

  • 2 سال پیش
  16%
  56:25
  • 118

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 13...
  لیلی و مجنون 13
  55%
  01:04:36
  • 118

  • 2 سال پیش
  55%
  01:04:36
  • 103

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 12...
  لیلی و مجنون 12
  21%
  53:10
  • 103

  • 2 سال پیش
  21%
  53:10
  • 100

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 11...
  لیلی و مجنون 11
  100%
  38:50
  • 100

  • 2 سال پیش
  100%
  38:50
  • 88

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 10...
  لیلی و مجنون 10
  94%
  43:35
  • 88

  • 2 سال پیش
  94%
  43:35
  • 85

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 09...
  لیلی و مجنون 09
  7%
  01:08:28
  • 85

  • 2 سال پیش
  7%
  01:08:28
  • 87

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 08...
  لیلی و مجنون 08
  99%
  58:13
  • 87

  • 2 سال پیش
  99%
  58:13
  • 94

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 07...
  لیلی و مجنون 07
  99%
  01:09:17
  • 94

  • 2 سال پیش
  99%
  01:09:17
  • 133

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 06...
  لیلی و مجنون 06
  1%
  01:05:45
  • 133

  • 2 سال پیش
  1%
  01:05:45
  • 97

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 05...
  لیلی و مجنون 05
  97%
  48:14
  • 97

  • 2 سال پیش
  97%
  48:14
  • 119

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 04...
  لیلی و مجنون 04
  3%
  58:23
  • 119

  • 2 سال پیش
  3%
  58:23
  • 142

  • 2 سال پیش
  لیلی و مجنون 03...
  لیلی و مجنون 03
  43:37
  • 142

  • 2 سال پیش
  43:37
  shenoto-ads
  shenoto-ads